Cookie beleid SVW

De website van SVW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode Gewenst Gedrag

Gedragscode Gewenst Gedrag

 Gedragscode Gewenst Gedrag

 S.V.W. streeft naar een veilig sportklimaat, waarin het vertrouwd en prettig voetballen is. Daarvoor is deze Gedragscode Gewenst Gedrag opgesteld die zal staan op de website van onze vereniging en die tevens kenbaar gemaakt zal worden aan nieuwe personen verbonden aan S.V.W.

 
Voor wie?

Deze gedragscode zal gelden voor leden, ouders van leden, begeleiders, vrijwilligers en bezoekers van S.V.W.. Onder vrijwilligers verstaan wij bestuursleden, commissieleden, (hulp)trainers, (hulp)coaches, teambegeleiders, medische stafleden, scheidsrechters en ouders van leden (die bijv. de jeugdleden van/naar wedstrijden rijden).

 

Waarom?

S.V.W. wil dat we kunnen genieten van ons sport in een omgeving waarin we met respect met elkaar omgaan en er onderling vertrouwen is. Binnen de vereniging worden mensen eerlijk en gelijk behandeld. Discriminatie , seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en andere ongewenste omgangsvormen worden natuurlijk niet getolereerd binnen S.V.W. Hieronder wordt verstaan:

 

Discriminatie

Er wordt binnen S.V.W. geen oneigenlijk onderscheid gemaakt op basis van geslacht, leeftijd, voetbalvaardigheid, nationaliteit, kleur, seksuele geaardheid, geloof, maatschappelijke positie.


Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

 

Geweld en agressie

Bij agressie en geweld is er sprake van een van de volgende verschijningsvormen:

 • Fysieke agressie: slaan, schoppen, spugen, aanvallen
  • Psychische agressie: onder druk zetten, bedreigen, achtervolgen, hinderen
 • Verbale agressie: uitschelden, beledigen, bedreigen.

 

Vanzelfsprekend dient ook voorkomen te worden het voortdurend negatief bejegenen van een team of spelers binnen een team. Ook vindt S.V.W. dat beslissingen van de arbitrage gerespecteerd dienen te worden en nooit mogen leiden tot geweld en agressie jegens de arbitrage.

 

Pesten

Het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of meerdere individuen op een persoon.

Ongewenste omgangsvormen komen het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd of positie (binnen de vereniging). Vandaar dat er een extra gedragscode is opgesteld voor alle begeleiders binnen de vereniging die werken met (jeugdige) leden.  Onder begeleiders wordt verstaan: (assistent)trainer, (assistent)coach, medische staf, teambegeleider, ouders van jeugdleden die de jeugdleden van/naar een wedstrijd brengen. De gedragscode luidt als volgt:

 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Wat te doen als je ongewenst gedrag ziet?

Op het moment dat je opmerkt dat de gedragscode niet gehandhaafd wordt, is het gepast en gewenst om elkaar aan hierop aan te spreken, op een rustige en respectvolle manier. Het is daarnaast te allen tijde mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon (zie ook protocol sociaal veilige sportomgeving)

 

Wat te doen als je zelf slachtoffer bent van ongewenst gedrag?

Op het moment dat je zelf slachtoffer bent van ongewenst gedrag, ga dan het gesprek aan met (één van) de begeleider(s) van je team. Als het ongewenst gedrag juist verband houdt met je begeleider, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon. Het is overigens te allen tijde mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon (zie ook protocol sociaal veilige sportomgeving).

 

Vertrouwenscontactpersoon en jeugd onder 16 jaar

In het geval iemand zich meldt bij de vertrouwenscontactpersoon wordt zorgvuldig omgegaan met het vertrouwelijke karakter van de melding. Er wordt samen met degene die de melding doet gekeken naar noodzakelijk te nemen stappen. De basishouding van de vertrouwenscontactpersoon is hierbij om zo min mogelijk in de privésfeer in te breken. Maar bij jeugdleden onder de 16 jaar kan de vertrouwenscontactpersoon besluiten, in samenspraak met het bestuur van S.V.W.,  om ouders of voogden op de hoogte te stellen. Twee afwegingen spelen daarbij een rol: (a) is het vanwege het belang van de gezondheid van het jeugdlid noodzakelijk dat ouders op de hoogte worden gebracht of (b) is het vanwege het kunnen waarborgen van een veilige sportomgeving voor het jeugdlid of andere leden noodzakelijk om ouders op de hoogte te stellen? Indien het noodzakelijk wordt geacht dat ouder(s) of voogd(en)  op de hoogte gesteld worden, zal hij/zij de afspraak maken met de jeugdlid dat zélf te doen. Daarna volgt een gesprek met de ouder(s) of voogd(en) van het jeugdlid.

  

Contactgegevens Vertrouwenscontactpersonen binnen S.V.W.:

Marleen Lammers-Walraven
-
mail: [email protected]


Vertrouwenscontactpersoon KNVB:

Louisse Vonk 0343-499182 / [email protected]

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!